Úrad inšpekčnej služby

+Vedúca osoba
Peter Scholtz
riaditeľ
od 16.6.2021
+Základné informácie

Rok vzniku: 2019

Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (s účinnosťou od 1. februára 2019). V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Finančnej správy /colníkov/ (s účinnosťou od 1. januára 2020). Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra Slovenskej republiky úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

+Adresa
Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel.: +421 9 61043 851
e-mail: uis@minv.sk
https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 330 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 366 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 16.6.2021
Peter Scholtz
do 16.6.2021
odvolanie z funkcie
od 17.4.2019
Adrián Szabó
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
49 %
18,6 b / 38 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
59 %
6,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len riaditeľ. § 4a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - riaditeľa ÚIS. § 4a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - riaditeľa ÚIS. § 4a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Riaditeľa ÚIS vymenúva vláda na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. § 33f ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbor vyberá z uchádzačov, ktorí prešli výberovým konaním kde boli komisiou vyhodnotení ako vhodní na funkciu riaditeľa ÚIS a ktorých minister vnútra z vhodných kandidátov vybral a predložil výboru. § 33h ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Po jednom členovi komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33i ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže. § 33j ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z Minister vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, keď mu bola predložená zápisnica o priebehu výberového konania, predloží výboru pre obranu a bezpečnosť najmenej troch kandidátov z uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ak komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby menej ako troch uchádzačov, minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru pre obranu a bezpečnosť ako kandidátov všetkých uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 33f ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Politická príslušnosť riaditeľa ÚIS je obmedzená, policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech. § 48 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; to neplatí, ak ide o policajta uvedeného v § 44 ods. 2.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre riaditeľa ÚIS, ako pre štatutárny orgán, ktorý do funkcie priamo ustanovuje štát platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie riaditeľa ÚIS je 4 roky. § 33f ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Funkčné obdobie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby najviac na dve funkčné obdobia.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za riaditeľa ÚIS vymenovaná najviac dvakrát. § 33f ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Funkčné obdobie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby najviac na dve funkčné obdobia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post riaditeľa ÚIS. § 33f ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Životopis riaditeľa ÚIS povereného výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Peter Scholtz nie je zverejnený. Hodnotenie: 0/1
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Dočasne poverený riaditeľ ÚIS Peter Scholtz nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
50 %
2 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
2 b / 3 b
O odvolaní riaditeľa ÚIS rozhoduje vláda SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na odporúčanie aspoň troch pätín členov výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR po posúdení odôvodeného návrhu vlády SR. § 33f ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b) bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d) bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e) sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, h) do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, alebo i) na základe odôvodneného návrhu vlády odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní riaditeľa ÚIS rozhoduje vláda SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na odporúčanie aspoň troch pätín členov výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR po posúdení odôvodeného návrhu vlády SR. § 33f ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b) bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d) bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e) sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, h) do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, alebo i) na základe odôvodneného návrhu vlády odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
11 %
1 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predsedu ÚIS nevolí NR SR. § 33f ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚIS nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. § 4a ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
ÚIS je podriadene ministrovi vnútra SR. § 4a zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. (2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. (4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 6 ods. 1 - 2 zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. (3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Rozpočet ÚIS netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
ÚIS nedisponuje príjmami, ktoré by slúžili na úhradu výdavkov ÚIS.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Minister vnútra SR schvaľuje organizačný poriadok na návrh riaditeľa ÚIS. § 4a ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z. Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
0 b / 1 b
Organizáciu ÚIS určuje minister vnútra SR. § 4a zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. (2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. (4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 6 ods. 1 - 2 zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. (3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
O organizácii ÚIS rozhoduje minister vnútra SR. § 4a zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. (2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. (4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 6 ods. 1 - 2 zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. (3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
IV. Platy
73 %
5,82 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 330 €
0,92 b / 2 b
Priemerný plat riaditeľa ÚIS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 607 €
0,62 b / 1 b
Priemerný plat riaditeľov útvarov ÚIS, kompetentných zastupovať riaditeľa ÚIS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 366 €
1,29 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚIS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
3 b / 3 b
ÚIS zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
54 %
3,25 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na posielanie prihlášok do posledného výberového konania. https://www.minv.sk/?pracovne-prilezitosti-v-policajnom-zbore&sprava=ministerstvo-vnutra-vyhlasilo-vyberove-konania-na-obsadenie-funkcii-prezidenta-policajneho-zboru-a-riaditela-uradu-inspekcnej-sluzby § 33g ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje a) uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie, b) uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a zoznam dokumentov podľa odseku 3, c) adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania, d) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie do posledného výberového konania bola určená verejnosti.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Kandidáti musia mať slovenské občianstvo. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada § 33f ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. (3) Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov . nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti musia zo zákona mať minimálne 30 dní na podanie prihlášky. § 33g ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje a) uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie, b) uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a zoznam dokumentov podľa odseku 3, c) adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania, d) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti predkladajú životopis. § 33g ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a uchádzač, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru, aj doklady preukazujúce splnenie predpokladov na výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 3 písm. c) až e).
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚIS je podľa zákona o Policajnom zbore povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. § 48a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. (1) Policajt je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní a) do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru, b) do 31. marca každého kalendárneho roka, c) v lehote určenej ministrom.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 33f ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov 1. nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za riaditeľa ÚIS môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 33f ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov 1. nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva na prihlásenie kandidátov do posledného výberového konania neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za riaditeľa ÚIS môže byť vymenovaný iba kandidát, ktorý bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a zároveň bol spolu najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo vedúcim prokurátorom. § 33f ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov 1. nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post riaditeľa ÚIS. § 33f ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo vnútra SR je zo zákona povinné zverejňovať zoznam a životopisy uchádzačov prihlásených do výberového konania. § 33g ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokumentmi podľa odseku 3 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení výberového konania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pozve na výberové konanie najmenej desať dní pred jeho uskutočnením. § 33g ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bezodkladne po pozvaní uchádzačov podľa odseku 4 zverejní na svojom webovom sídle ich životopisy a dátum a miesto výberového konania.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie v poslednom výberovom konaní nebolo vysielané naživo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Z posledného verejného vypočutia nie je dostupný záznam.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Kandidáti neprezentovali svoju víziu riadenia podľa zápisnice z posledného vypočutia vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyberove-komisie-pre-prezidenta-pz-a-riaditela-uradu-inspekcnej-sluzby-na-svojich-prvych-zasadnutiach-schvalili-rokovacie-poriadky
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky v poslednom výberovom konaní kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,13 b / 0,13 b
Zoznam členov výberovej komisie pri poslednom výberovom konaní bol zverejnený Ministerstvom vnútra SR. https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyberove-komisie-pre-prezidenta-pz-a-riaditela-uradu-inspekcnej-sluzby-na-svojich-prvych-zasadnutiach-schvalili-rokovacie-poriadky § 33d ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného zboru. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky. § 33d ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje a) dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania, b) zoznam členov komisie, c) zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, d) stručný opis priebehu výberového konania, e) zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru, f) vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, ak o zápis vyjadrenia požiada, g) dátum, čas a miesto spísania zápisnice, h) uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal, i) vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie. § 33d ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania do piatich dní od jeho uskutočnenia na svojom webovom sídle.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,13 b / 0,13 b
Komisia je zložená zo siedmich členov, ktorí sú zástupcami rôznych inštitúcií. § 33h ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Po jednom členovi komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33i ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Zverejnené sú len výsledky záverečného hlasovania. § 33i ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje a) dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania, b) zoznam členov komisie, c) zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, d) stručný opis priebehu výberového konania, e) zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, f) vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ak o zápis vyjadrenia požiada, g) dátum, čas a miesto spísania zápisnice, h) uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal, i) vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie. § 33i ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania najneskôr päť dní po jeho uskutočnení na svojom webovom sídle.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0,25 b / 0,25 b
Každý člen komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača, môže požiadať o zápis svojho vyjadrenia. § 33i ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje a) dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania, b) zoznam členov komisie, c) zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, d) stručný opis priebehu výberového konania, e) zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, f) vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ak o zápis vyjadrenia požiada, g) dátum, čas a miesto spísania zápisnice, h) uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal, i) vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie. § 33i ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania najneskôr päť dní po jeho uskutočnení na svojom webovom sídle.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Riaditeľa ÚIS nevolí NR SR.