Úrad pre verejné obstarávanie

+Vedúca osoba
Miroslav Hlivák
predseda
od 14.9.2017
+Komentár inštitúcie

„Zefektívnili sme rozhodovaciu činnosť úradu, čo sa premietlo do skrátenia lehôt výkonu kontrol […] na súčasných 70 dní.“

„Pre bližší kontakt s občanmi v januári 2020 zriadime 3 stále pracoviská nášho úradu v Banskobystrickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Následne máme v pláne zriadiť takéto pracoviská aj vo zvyšných krajoch.“

„Vlani sme nasadili modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania 'EVO'. Tento systém sme urobili užívateľsky atraktívny, jednoduchý, čo sa prejavuje napríklad aj v tom, že podnikateľ vie predložiť ponuku na 3 kliky.“

„Výzvou zostáva […] aby sa prepojili všetky databázy, aby sme čo najviac uľahčili prácu vyhlasovateľom súťaží, podnikateľom aj nám, kontrolnému orgánu a zároveň by sa zjednodušilo vyhľadávanie a získavanie všetkých potrebných dát pre verejné nákupy, čím sa zvýši tiež ich transparentnosť.“

Zobraziť celý komentár

+Základné informácie

Rok vzniku: 2000

Úrad je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

+Adresa
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 50264 111
e-mail: info@uvo.gov.sk
https://www.uvo.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 831 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 787 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 14.9.2017
Miroslav Hlivák
do 13.9.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 29.6.2012
Zita Táborská
do 11.4.2011
vzdanie sa funkcie
od 7.7.2010
Roman Šipoš
do 7.7.2010
odvolanie z funkcie
od 10.3.2005
Béla Angyal
do 9.3.2005
vzdanie sa funkcie
od 1.1.2000
Rozália Molnárová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
HodnotenieOdporúčaniaKomentár

Komentár Úradu pre verejné obstarávanie


Vážený pán Goliaš,

dovoľte mi, aby som sa vyjadril k Vášmu hodnoteniu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ úrad"), za ktorého činnosť zodpovedám od 14. septembra 2017. Vo funkcii predsedu nezávislého kontrolného orgánu sa druhým rokom usilujem o to, aby sa jeho činnosťou posilňovali piliere právneho štátu a obnovila stratená dôvera občanov vo vymožiteľnosť práva v oblasti, v ktorej sa prerozdeľujú verejné zdroje. Považujem to za svoju zodpovednosť a záväzok voči spoločnosti, ktorý som na seba zobral prijatim kandidatúry od Právnickej fakulty Univerzity Komenského, následným zvolením Národnou radou SR a nástupom do funkcie. Od nástupu do funkcie považujem za kľúčové zaviesť potrebné systémové zmeny v oblasti verejného obstarávania. Dlhé roky sa totiž na túto oblasť nazerá s nedôverou a to predovšetkým v dôsledku mnohých káuz, ktorými je naša spoločnosť poznačená. Tento stav je potrebné zmeniť, máme pred sebou veľa práce, priznávam. No tá práca už nepočká a my so založenými rukami nestojíme. Spolu s kolegami sme spustili sériu krokov legislatívnej aj nelegislatívnej povahy - komplexnú reformu verejného obstarávania.

Rovnaký meter na každého

Musíme zaistiť, aby pravidlá vo verejnom obstarávaní platili rovnako pre každého. Tak ako štát (v pozícii nákupcu) má právo rozhodnúť o podmienkach súťaže, tak aj podnikateľ má právo ozvať sa a brániť sa voči nim. Žiadna zo strán však svoju pozíciu nesmie zneužívať. Na to je tu náš úrad, aby sme dali spravodlivé, nezávislé a zákonné rozhodnutie. Tak ako štát má vytvárať zjednodušene povedané férové podmienky, snažiť sa prilákať do súťaže čo najviac podnikateľov, aby sa o ponuku „pobili" a aby štát získal čo najlepšiu hodnotu za peniaze, teda nemá zužovať hospodársku súťaž, tak sa má v súťaži aj podnikateľ správať férovo. Nemá súťaž umelo blokovať. Ale nežijeme v ideálnom svete a treba sa na celú situáciu pozrieť bez ružových okuliarov. Tak teda poďme na to, čo náš úrad robí pre to, aby sme sa pohli vpred a aby sme dali nádej a dôkazy, že sa môžu udiať aj pozitívne zmeny v spoločnosti...

Zákon o verejnom obstarávaní bol ešte donedávna nedostatočne nastavený pre postihovanie nekalých praktík. Preto sme počas dvoch rokov vypracovali dve novely tohto zákona (jedna je platná od januára tohto roku, druhú poslanci NR SR neschválili) a na stôl sme dali aj legislatívny návrh pre profesionalizáciu verejného obstarávania, ktorý vláda schválila. Platnou novelou sme skrátili, zrýchlili, zefektívnili verejné obstarávanie a zvýšili mieru transparentnosti v ňom. Druhá novela mala na ňu nadväzovať a po prvý raz legislatívne postihovať majetkovo a personálne prepojené osoby, či špekulatívne konanie podnikateľov. Žiaľ, do novely zasiahli narýchlo vsunuté a škodlivé poslanecké pozmeňujúce návrhy, pre ktoré pani prezidentka novelu vetovala no a následne ju poslanci neschválili. Nie je ale všetkým dňom koniec, nevzdáme sa a novelu opätovne predložíme do legislatívneho proccsu.

Zdrojom frustrácie pri porušovaní zákona vo verejných nákupoch je aj nulové vyvodzovanie zodpovednosti. Pokutu zaplatí štát štátu...no je potrebné povedať, že pokuta je zatiaľ jediným nástrojom na „trestanie" pri porušovaní zákona o verejnom obstarávaní. Je však potrebné zosobňovať zodpovednosť za konanie v rozpore so zákonom, a aj o tom je náš spomínaný legislatívny návrh na profesionalizáciu verejného obstarávania, ktorý sme pripravili spolu s OECD a ktorý ocenila Európska komisia v Správe o Slovensku 2019.

Pri „trestaní" za porušovanie zákona a pri jeho kontrole sme dôkladnejší aj vďaka memorandám, ktorými sme po mojom nástupe do funkcie začali novú spoluprácu s Generálnou prokuratúrou, s Najvyšším kontrolným úradom a s Protimonopolným úradom. V tejto časti ešte zdôrazním, že pri tvorbe zákonov sme zaviedli novú kultúru. Ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním si prizývame k stolu vyše 100 subjektov, medzi nimi sú všetky ústredné orgány štátnej správy, zástupcovia podnikateľov, miest, obcí, žúp, akademickej obce, odborných komôr a zástupcovia tretieho sektora. Vysvetľujeme im naše návrhy, pýtame sa na ich názor a ten zapracúvame. Takéto rokovania robíme opakovane, aby novela bola čo najlepšia.

Dynamickejší úrad

Za posledné dva roky vyvíjam, spolu s mojimi kolegami, enormné úsilie, aby sme náš úrad „zdynamizovali". Teda aby nás nikto (neprávom) nespochybňoval pre „pomalé" konanie. Inak, viete, keby ste videli tie haldy spisov a najmä častokrát aj komunikáciu s kontrolovaným, možno by mnohí pochopili, prečo nie je možné vydať rozhodnutie v sekunde, ako to mnohí radi hovoria. Vydať rozhodnutie za úrad v sebe nesie veľkú zodpovednosť. Sme ústredný orgán štátnej správy, naše rozhodnutia sú preskúmateľné súdom. Keďže nie sme odtrhnutí od reality, zefektívnili sme rozhodovaciu činnosť úradu, čo sa premietlo do skrátenia lehôt výkonu kontrol, vrátane kontrol zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pri eurofondových zákazkách hovoríme o skrátení kontrol zo 118 (v čase môjho nástupu) na súčasných 70 dní. Navyše sme získali aj dôveru Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia Samosprávnych krajov - SK8 a Únie miest Slovenska, ktoré spoločne deklarovali požiadavku, aby sa náš úrad stal jedinou národnou autoritou v mechanizme kontroly verejného obstaráv.ania v rámci eurofondových zákaziek. Je to princíp „jedenkrát a dosť", s ktorým som kandidoval na pozíciu predsedu úradu. Táto požiadavka by zásadným spôsobom pozitívne vplývala na zvýšenie mieri čerpania eurofondov na Slovensku.

Nežijeme v úradníckej bubline

Nie sme skostnatenou štátnou inštitúciou, ktorá nevníma problémy a výzvy denného života. Preto sme zmenili spôsob tvorby legislatívy, preto sa na problémy pýtame tých, ktorí so zákonom denne pracujú. Nepýtame sa len pri spomínanom rokovacom stole, ale aj priamo v regiónoch. Po mojom nástupe do funkcie som zaviedol výjazdové návštevy všetkých krajov, navštevujeme vyššie územné celky, vedenie krajských miest, aj starostov malých obcí. Získavame od nich spätná väzbu na našu činnosť a podnety zapracúvame do tvorby legislatívy, aby bola čo najpraktickejšia. Po mojom nástupe do funkcie úrad po prvý raz vo svojej histórii začal konštruktívne komunikovať aj s podnikateľmi: Spoločne s podnikateľskými združeniami, so Združením miest a obcí Slovenska, Združením SK8, či Úniou miest Slovenska v rámci výjazdových návštev do regiónov školíme široké spektrum subjektov - miestnych podnikateľov, vyhlasovateľov sáťaží, kontrolórov, aj miestnych novinárov. Je to v rámci pro-klientskeho prístupu, v rámci metodickej, vzdelávacej a analytickej činnosti úradu. Pre bližší kontakt s občanmi v januári 2020 zriadime 3 Stále pracoviská nášho úradu v Banskobystrickom, Prešovskorn a Trenčianskom kraji. Následne máme v pláne zriadiť takéto pracoviská aj vo zvyšných krajoch.

Ak sa podnikatelia sťažujú na zložitosť vstupu do verejných nákupov, zjednodušili a prekopali sme im aj túto cestu. Vlani sme nasadili moderizovaný systém elektronického verejného obstarávania „EVO". Tento systém sme urobili užívateľsky atraktívny, jednoduchý, čo sa prejavuje napríklad aj v tom, že podnikateľ vie predložiť ponuku na 3 kliky. Tento náš systém je bezplatný a tešíme sa, že jeho užívanie na trhu, na ktorom sú aj súkromné systémy, narastá. V súčasnosti sa cez EVO vyhlasuje (podľa štatistiky) každá druhá zákazka na Slovensku. V roku 2019 bolo cez EVO vyhlásených 1438 obstarávaní v objeme 4,2 mld. EUR. Keď sa zákazky vyhlasujú cez naše EVO, štát získava dáta, s ktorými vie ďalej pracovať, napríklad môže vďaka nim zlepšovať zákon o verejnom obstarávaní. Je tiež potrebné povedať, že úrad od apríla tohto roku umožnil vyhlasovať elektronicky cez EVO aj tzv. zákazky s nízkou hodnotou. Je to preto, aby vyhlasovatelia súťaží získali čo najviac ponúk, aby sa otvorila hospodárska súťaž, teda aby sa do nej mohlo zapojiť čo najviac podnikateľov. Výzvou zostáva to, aby orgány verejnej moci vypočuli naše naliehanie a aby sa prepojili všetky databázy, aby sme čo najviac uľahčili prácu vyhlasovateľom súťaží, podnikateľom aj nám, kontrolnému orgánu a zároveň by sa zjednodušilo vyhľadávanie a získavanie všetkých potrebných dát pre verejné nákupy, čím sa zvýši tiež ich transparentnosť. Ďalšou výzvou bude pokrytie celého procesu verejného obstarávania od A po Z naším novým informačným systémom SVO, na ktorého vývoji spolupracujeme s tretím sektorom.

Podporujeme zelenšie zajtrajšky

Je potrebné vnímať aj svet okolo nás a reagovať na výzvy, ktoré prinášajú aj klimatické zmeny. Musíme myslieť, konať a už dnes urobiť viac pre „zelenšie zajtrajšky". Preto podporujeme ochranu životného prostredia z verejných zdrojov. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR sme pripravili „zelené" body do novely zákona o verejnom obstarávaní a spoločne sme tiež vypracovali aj „zelenú" metodiku pre verejné nákupy. Prekopávame teda zákonné cestičky pre zodpovedné verejné obstarávanie. V rámci neho je tiež možné a pre spoločnosť žiaduce podporovať sociálny aspekt. Prikladom je zapájanie chránených dielní vo verejných súťažiach, ako to napríklad my robíme pri obstarávaní propagačných materiálov na naše medzinárodné konferencie. V tomto roku sme nastúpili na trend „zeleného úradu". Už niekoľko mesiacov postupne na úrade používame ekologické hygienické produkty, ekologické kancelárske produkty z recyklovaných materiálov, na celom úrade postupne redukujeme množstvo odpadu aj na reprezentačné a iné prevádzkové účely, napr. v Kancelárii predsedu nenakupujeme cukor, malé mliečka a smotany v jednorazových plastových obaloch, nepoužívame už igelitové tašky a mikroténové vrecká pri nákupe, jednorazové plastové poháre, miešadlá, slamky, príbory a taniere, uprednostňujeme minimálny alebo žiadny obal, papierový alebo sklenený pred plastovým. Je mi tiež potešením, že Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky v rámci podpory ochrany životného prostredia z verejných zdrojov iniciovala spoluprácu s našim úradom a podpísali sme v rámci tejto „zelenej" agendy memorandum.

Rovnako sme išli prikladom aj pri obstarávaní prvého elektromobilu. Z nášho postupu pre podporu otvorenej a transparentnej súťaže s uplatnením zelených kritérií sme urobili metodiku, ktorá je pre všetkých použiteľným a rýchlym sprievodcom pri takomto type obstarávania.

Súťaže za verejné peniaze musia zahŕňať tzv. MEAT kritériá (t.j. aby verejné súťaže boli zamerané viac na kvalitu ako na cenu), preto ma teší, že úrad v rámci tejto snahy získal grant z Nórskych fondov, pričom aj na tejto agende úzko spolupracuje s OECD.

Podporujeme svetlejšie zaitrajšky

Áno, naša spoločnosť má čo dobiehať. Zameškanú máme aj výchovu detí k hodnotám, na ktorých stojí prerozdeľovanie verejných peňazí. Nikto nás to neučil, nikto nás neviedol k tomu, aby sme, keď vyrastieme a budeme vo verejnej funkcii, hospodárili s verejnými peniazmi tak ako s vlastnými. Aby sme sa správali ako dobrý a zodpovedný hospodár. Preto sme spustili pilotný projekt zameraný na verejné nákupy a určený žiakom základných škôl. Chceme budovať zodpovedný a férový vzťah detí k verejným fmanciám. Poradili sme si aj s formou, akou to deťom podať, keďže problematika verejného obstarávania je náročná a odborná. Pilotný projekt sme prezentovali na vybraných základných školách v každom jednom regióne. Teší ma, že táto myšlienka má úspešnú a pre spoločnosť prínosnú koncovku. O projekt prejavila záujem Európska komisia, ktorá ho odporučila Štátnemu pedagogickému ústavu, podfa ktorého je táto myšlienka v súlade s filozofiou OECD. Úrad následne so Štátnym pedagogickým ústavom, dňa 6.12.2019 podpísal Memorandum o spolupráci. Na základe toho sa tento projekt stane súčasťou školských osnov pre všetky základné školy na Slovensku. Zameriavame sa tiež na výchovu vysokoškolákov. Po prvý raz v histórii tiež začal vzdelávanie vysokoškolských študentov s dôrazom na oblasť vedeckej spolupráce.

Budovanie mena doma aj v zahraničí

Ako som tu už naznačil a niekoľkokrát spomenul zahraničné inštitúcie, dovoľte mi ozrejmiť, že z pozície predsedu sa usilujem robiť maximum pre posilnenie postavenia úradu nielen doma, ale aj v zahraničí. Mojou snahou je budovať dôveryhodný kontrolný orgán, ktorý je akceptovaný aj v zahraničí, keďže v minulosti tomu tak nebolo. Nastavili sme efektívny dialóg s partnerskými orgánmi krajín Vyšehradskej skupiny a ďalších členských štátov EÚ, s organizáciou OECD a predovšetkým s európskymi inštitúciami, na ktoré sa s dôverou obraciame aj pri postupe v rámci dohľadu úradu nad strategickými zákazkami štátu, vrátane zákaziek súvisiacimi s modernizáciou armády Slovenskej republiky, či napríklad nedávno medializované výberové konanie na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Že sme sa stali partnerom pre Európsku komisiu - o tom svedči aj fakt, že tento mesiac prišli po prvý raz v histórii úradu kontrolovať rozhodnutia v rámci eurofondových zákaziek európski audítori. Počas rokov 2018 a 2019 sme tiež v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského pripravil sériu odborných konferencií a workshopov s medzinárodnou účasťou.

Budovanie mena úradu v zahraniči je pre našu spoločnosť dôležité. Chceme „poistiť" pozíciu úradu ako nezávislej kontrolnej inštitúcie tak, aby žiaden môj nástupca v budúcnosti nemohol zničiť podmienky pre nezávislé a nestranné rozhodovanie a pôsobenie pri vymáhaní litery zákona.

Vodu kážeme, vodu pijeme

Nezostávame pri frázach, no sami si na vlastnej koži skúšame to, čo kážeme. Stále tvrdím, že aj citlivé IT zákazky sa dajú obstarávať transparentne, v otvorenej súťaži, nepotrebujeme nič utajovať a narýchlo, netransparentne vsúvať do zákona... Preukázali sme to aj v rámci našej súťaže na získanie nového dodávateľa na IT služby v otvorenej súťaži, pričom sme spolupracovali s odbornŕkmi z tretieho sektora zo Slovensko.Digital. Výsledkom otvorenej sáťaže je Zmluva o poskytovaní servisných služieb (ďalej len „SLA"). Našim postupom sme ukázali, že aj v IT sektore sa dá obstarávať transparentne a zaistiť všetkým subjektom na danom trhu rovnaký prístup k informáciám potrebným pre podanie ponuky. Dôraz sme kládli na pripravu súťaže, táto príprava bola dosť náročná. Aby sme pripravili férový tender, museli sme pripraviť množstvo podkladov, aby sme popísali súčasný stav, ktorý maximálne priblíži uchádzačovi to, čo úrad od neho očakáva. Kľúčové tiež bolo nadviazanie pragmatickej diskusie so „starým" dodávateľom, inak by nebolo možmé pripraviť férové obstarávanie. Treba poznamenať, že sme striktne dbali na transparentnú prípravu všetkých podmienok súťaže. V rámci prípravy sme opakovane urobili prípravné trhové konzultácie. Na nich sme si overili, či naše očakávania, ktoré sme premietli do opisu predmetu zákazky, sú reálne a či nikoho na trhu nediskriminujú. Po tomto kontakte s trhom sa nám potvrdilo, že zákazku v objeme viac ako 4 milióny eur sme popísali dostatočne zrozumiteľne, transparentne a je možné ju rozdeliť na časti. Takýmto spôsobom sme sa vymanili z tzv. vendor lock-inu, umožnili sme účasť v súťaži aj menším firmám na IT trhu.

Nezávislá rozhodovacia činnosť

Čo však považujem za najkľúčovejšie je výkon nezávislej kontrolnej činnosti nášho úradu. Od môjho nástupu do funkcie som kontrolórom na úrade vytvoril podmienky pre nezávislé a nestranné rozhodovanie. Je to preukázateľné aj pri mnohých strategických súťažiach, ktoré sú predmetom verejnej diskusie. Rovnako mi dovoľte zdôrazniť, že ja sám idem prikladom a v rámci hlasovania na Rade úradu preukazujem svoj právny názor pri hlasovaní, ako prvý člen tohto odvolacieho orgánu verejne deklarujem ako som hlasoval a prečo. Považujem to za dôležité. Komplexnú reformu, ktorú úrad pod mojim vedením realizuje, podporuje otvorená komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou v snahe budovať dôveru v činnosť úradu. V rámci komunikácie podporujeme aj nové a modemé komunikačné kanály, ako je napriklad podcast. Je fér takto zhrnúť našu prácu, keďže za ňou stojí poctivé úsilie mojich kolegov, ktorým aj touto cestou za to ďakujem. Je mi ľúto, že hodnotenie našich skutkov, teda toho, čo skutočne robíme a čo je zhrnuté aj v tomto krátkom odpočte našej dvojročnej práce pre posilňovanie dôveryhodnosti, nezávislosti a nestrannosti ÚVO, vo Vašej analýze absentovalo. Práve hmatateľnú činnosť nášho úradu, ktorá vplýva na chod veci verejných, je potrebné rozmieňať na drobné, keďže tým dávame spoločnosti nádej pre lepšiu budúcnosť a najmä konkrétne dôkazy v schopnosť nastoliť spravodlivosť. Kritériá, na základe ktorých vznikol daný rebríček, považujem za karty, ktoré boli rozdané ešte pred mojim nástupom do funkcie a reálne nehodnotia a nereflektujú skutočné kroky, ktoré úrad pod mojím vedením robí. Nie je to však žiadna kritika daného rebríčka, len by som bol rád, keby sa hodnotila reálna činnosť úradu, na ktorú mám dosah a ktorou sa usilujem o zvyšovanie dôveryhodnosti úradu a podporovanie pilierov právneho štátu. Aj týmto listom deklarujem, že som otvorený aj návrhu na legislatívnu zmenu kritérií, ktoré vplývali na zostavovanie daného rebríčka a že naďalej budem robiť poctivú prácu v prospech verejného záujmu.


S pozdravom

Miroslav Hlivák
Predseda
Úrad pre verejné obstarávanie