Ukazovatele

I.Obsadenie a postavenie predsedu úradu / členov riadiaceho orgánu
I.1.Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má raduI.1.1Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úraduI.1.2Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena radyI.1.3Členovia rady nesmú byť zamestnancami úraduI.2. / I.2.1K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupneI.2.2K obmene členov rady dochádza postupneI.3.Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmiI.4. / I.4.1Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánomI.4.2Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánomI.5. / I.5.1Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérovI.5.2Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérovI.6.1Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériáI.6.2Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxeI.6.3Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnostiI.7.Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcieI.8.Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničenáI.9.Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.I.10.Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciuI.11.Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete) I.12.Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
II.Odvolanie vedúceho úradu / členov riadiaceho orgánu
II.1.Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcieII.1.1Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia, rozhodnutia kontrolného orgánu alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcieII.1.2Odvolanie vedúceho úradu z funkcie je možné iba v prípade rozhodnutia kontrolného orgánu II.1.3Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie II.1.Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie II.2. / II.2.1Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov II.2.2Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
III.Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
III.1.1Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SRIII.1.2Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.1.3Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.1.4Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšinaIII.1.5Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.1.6Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.2.Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)III.3.Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniachIII.4.Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitoluIII.5.Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)III.6.Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcieIII.7.Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SRIII.8.Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
IV.Platy
IV.1.1Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnancaIV.1.2Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárovIV.1.3Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postavených funkcionárov (zamestnancov)IV.1.Priemerný hrubý mesačný príjem členov radyIV.2.Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
Upraviť rebríček
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
Inštitúcia
1
86 %
91 %
100 %
78 %
81 %
2
80 %
65 %
100 %
82 %
94 %
3
79 %
80 %
100 %
80 %
59 %
4
78 %
73 %
100 %
80 %
67 %
5
69 %
75 %
75 %
67 %
55 %
6
66 %
50 %
100 %
80 %
49 %
7
62 %
53 %
25 %
91 %
58 %
8
59 %
61 %
25 %
78 %
49 %
9
58 %
66 %
0 %
80 %
49 %
10
55 %
55 %
38 %
56 %
69 %
11
55 %
68 %
75 %
44 %
29 %
12
53 %
76 %
25 %
56 %
23 %
13
52 %
59 %
75 %
33 %
53 %
14
52 %
61 %
81 %
33 %
43 %
15
49 %
77 %
38 %
22 %
47 %
16
43 %
59 %
25 %
44 %
21 %
17
42 %
59 %
75 %
22 %
16 %
18
22 %
27 %
0 %
11 %
50 %